Zaloguj się
Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.
Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „SOFTLIST.PL”

 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy „Softlist.pl”, dostępny pod adresem internetowym www.softlist.pl, prowadzony jest przez firmę SOFTLIST Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,prowadzoną pod numerem KRS 0000606086, NIP 5223057028, REGON 363931355.

 

§1 Postanowienia wstępne

  1. Regulamin określa zasady korzystania z e-sklepu prowadzonego przez Spółkę, w tym warunki świadczenia przez Spółkę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną oraz zasady nabywania Towarów oferowanych przez Spółkę na odległość za pośrednictwem Serwisu, jak również drogą telefoniczną (+48 22 390 62 42) oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej (info@softlist.pl, sales@softlist.pl).
  2. Regulamin traktuje o warunkach funkcjonowania Sklepu, zasadach korzystania, zawieraniu umów o sprzedaży, zamówieniach, płatnoścachi, dostawie towaru z wykorzystaniem serwisu strony internetowej.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa.
  4. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§2Definicje

Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.      Usługodawca/Spółka/Sprzedający/Administrator – właściciel sklepu internetowego Softlist.pl tj. Softlist Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 85/21

2.      Usługobiorca/Klient/Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub instytucja nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w sklepie www.softlist.pl zakupu Towarów;

3.      Adres do korespondencji – imię i nazwisko osoby prywatnej, nazwę firmy lub instytucji, ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość;

4.      Adres reklamacyjny – Softlist Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 85\21, 02-001 Warszawa;

5.      Czas realizacji zamówienia – czas od wpłynięcia przelewuna konto Softlist (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od zakończenia procesu płatnościw systemie płatności elektronicznej (w przypadku korzystania z systemu elektronicznego) do momentu wysyłki Towaru klientowi;

6.      Dane kontaktowe – Softlist Sp. z o.o. al.Jerozolimskie 85\21, 02-001 Warszawa, e-mail: sales@softlist.pl, tel. +48 22 390-6242;

7.      Dostawa – usługa transportowa z podaniem służby kurierskiej i kosztu dostawy;

8.      Dowód zakupu – faktura, wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

9.      Karta produktu – podstrona sklepu z prezentacją produktu pojedynczego;

10. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;

11. Koszyk – lista produktów oznaczonych do zakupu;

12. Płatność – sposób dokonania opłaty za Towar;

13. Produkt – jednostka Towaru która może być zamówiona w sklepie;

14. Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.softlist.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie;

15. Towar – jednostka produktu prezentowana w sklepie;

16. Umowa – zawierana pomiędzy Klientem a Spółką umowa sprzedaży Produktu, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827/2014).

17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu które zawiera: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; dane Klienta, cenę i wartość Towaru.

 

§3 Warunki ogólne

1.      Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

2.      Wszystkie usługi i towary w sklepie są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży i wysyłki za granicę każdorazowo uzgadniają się indywidualne z klientem.

3.      Zamówienie może być złożone całodobowo przez cały rok za pomocą sieci Internet w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.softlist.pl.

4.      Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

5.      Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a)      potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

b)      dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

6.      Wszystkie produkty w sklepie są oryginalne, zapakowane i dopuszczone do obrotu.

7.      W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

a)      przeglądarka internetowa IE w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2.0, Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari (Apple), z włączoną obsługą języka Javascript,

b)      rozdzielczość ekranu minimalna 1024x768 pikseli,

c)      aktywny adres e-mail.

 

§4 Zawarcie umowy i realizacja

1.      Rejestracja Klienta w Sklepie jest dobrowolna. Składanie zamówień możliwe jest poprzez formularz Sklepu na stronie internetowej www.softlist.pl a również drogą elektroniczną info@softlist.pl lub sales@softlist.pl. Podając w formularzu swoje dane osobowe Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie niezbędne w procesie zakupu Towarów w Serwisie.

2.      Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.softlist.pl kierowane przez Softlist Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3.      Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.softlist.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4.      Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5.      W przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew -przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

6.      Softlist Sp. z o.o. może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Softlist Sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

7.      W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

a) dodanie do koszyka produktu;

b) wybór rodzaju dostawy;

c) wybór rodzaju płatności;

d) wybór miejsca wydania rzeczy;

e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Do koszyka”

      8. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. 

W przypadku, gdy formularz wypełnia osoba prywatna są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

c) numer telefonu.

Jeśli jest to Przedsiębiorca są to:

a) nazwa,

b) numer identyfikację podatkowej NIP,

c) adres do korespondencji,

d) adres dostawy,

e) osoba do kontaktu,

f) numer telefonu.

9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma wiadomość o założeniu Gabinetu prywatnego do monitorowania stanu zamówienia na podany adres e-mail.

10. Rejestrację konta zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta jest to usługa bezpłatna i będzie świadczona na zasadach określonych w załączonym regulaminie usługi.

11. Zgoda na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oznacza zgodą z usługą z chwilą jej aktywacji. Można jednak wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Jej zawarcie nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów utrzymania usługi w wersji bezpłatnej.

12. Zamówienie może być złożone 24 godziny na dobę całorocznie za pośrednictwem sieci Internet w sklepie pod adresem www.softlist.pl

 

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1.      Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. poz. 121/2014), może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 i 20 Regulaminu.

2.      Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej wskazanego w trakcie Rejestracji na adres sales@softlist.pl lub info@softlist.pl.

3.      W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.

4.      Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.      Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:

a)      otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych,

b)      towary, których klucze zostały aktywowane albo umowa licencjonowania została przyjęta przez Klienta.

c)      świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonymprzez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

d)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

6.      Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7.      Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

§6 Ceny towarów, sposoby płatności i dostawy Towaru.

1.      Cena jakiegokolwiek Towaru wskazaną jest w polskich złotych brutto zawierają podatek VAT. Cena nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony indywidualne.

2.      Sposób płatności zależy od rodzaju wersji oprogramowania, ponieważ sprzedaż oprogramowania jest usługą, preferowaną formą płatności jest przedpłata.

3.      Uslugobiorca/Klient dokonuje przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja tej formy płatności powinna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury. Po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie realizujemy zamówienia zgodne z warunkami dostawy.

4.      Możliwość dokonania przelewu odroczonego na 14 dni dotyczy instytucji państwowych lub firm i osób, które dokonują zakupów u Usługodawcy regularnie.

5.      Skorzystanie z elektronicznego systemu płatności PayPal jest dostępnie dla klientów banków.

6.      Płatność za towar może być dokonywana przez klienta gotówką przy odbiorze towaru u kuriera lub pocztą (dla Towaru w wersji pudełkowej).

7.      Wysyłka licencje w formie elektronicznej odbywa się bezpłatnie na adres e-mailowy wskazany przez Klienta w formularzu. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju oprogramowania (zwykle 2-5 dni roboczych od zaksięgowania płatności).

8.      Faktura VAT jest wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta lub Pocztą Polską.

9.      Dostawa towaru w wersji pudełkowej odbywa się Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

10. Koszt dostawy jest zależny od sposobu wysyłki i formy płatności i zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

11. Podczas odbioru przesyłki Klient, będący konsumentem w rozumieniu art.22¹ Kodeksu Cywilnego, ma prawo i zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i całości opakowania przesyłki. Jeśli sprawdzone uszkodzenie lub niekompletność przesyłki można sporządzić Protokół Szkody w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub listonosza. Protokół powinnien być przygotowany w dwóch egzemplarzach, podpisanych poprzez Klienta i przedstawiciela firmy kurierskiej lub listonosza.

 

§7 Gwarancja

1.      Produkty przedstawione Softlist są certyfikowane i mają oficjalną gwarancję producenta. Okres i warunki gwarancyjne serwisu rozpoczynają się od dnia zakupu lub od dnia zatwierdzenia przez użytkownika umowy z producentem. W celu wykonania gwarancyjnej usługi produktu kupionego w sklepie Usługodawcy Klient powinien kontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisu producenta lub z Uslugodawcą, który w tym wypadku jest pośrednikiem w kontaktach „producent-użytkownik”.

 

§8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.      Softlist Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów i nie udziela na nie własnej gwarancji.

2.      Warunki gwarancji producentów Towarów prezentowanych w Sklepie są podane w opisie i warunkach licencjonowania poszczególnych Towarów.

3.      Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapobiec lub naprawić wszystkie nieprawidłowości zgłoszone przed Klientem.

4.      Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e–mail: info@softlist.pl, telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 390 6242, listownie, wysyłając korespondencję na adres: Softlist Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa.

5.      Reklamację rozpatrujemy w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

 

§9 Ochrona danych osobowych

1.      Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży.Dane te, na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

2.      Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią (podwykonawcę).

3.      Administratorem danych osobowych Klienta jest SOFTLIST Sp. z o. o. (niżej jako Aministrator) z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, KRS 0000606086, NIP 5223057028, REGON 363931355.

4.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje prawo do:

a)      żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych,

b)      żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

c)      żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,

d)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f)       przenoszenia danych osobowych,

g)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: info@softlist.pl ,

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Softlist Sp. z o.o. ul. AlejeJerozolimskie 85\21, 02-001 Warszawa

5.      Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6.      Złożenie zamówienia jest wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia (np. dostawy).

7.      Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

8.      Klient może w każdej chwili przeglądać, uzupełnić, aktualizować, sprostować lub usunać swoje dane osobowe przez Sklep.

9.      Dane mogą także być wykorzystywane w celu przesyłania informacje handlowych w rozmieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz.1204) lub w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) za umowy zgody Klienta. Zgodę można anulować w każdej chwili.

10. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

 

§10 Postanowienia końcowe

1.      Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.      Softlist Sp. z o.o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej(jako podwykonawcy).

3.      Regulamin Sklepu Internetowego „Softlist.pl” nie ogranicza praw klientówwynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27,poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawakonsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produktniebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksucywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Załącznik 1

Polityka prywatności i pliki cookies.

1.      Zgodne z przepisami Ustawy Prawa telekomunikacyjnego (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że strona internetowa sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.

2.      Pliki cookies czyli Ciasteczka to jest mała informacja tekstowa, zapisywana po stronie użytkownika. To niewielkie informacje (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Te pliki stosują większość stron internetowych. W ten sposób sklepy zapamiętają profil Klienta czy zostaje złożona indywidualna oferta dostosowana do oczekiwań Klienta.

3.      Pliki cookies są używane poprzez najpopularniejsze internetowe aplikacje wykorzystywane do analizy statystyk serwisów www (firmą Google – Google Analitycs), zbierające dane anonimowe wyłącznie w celu analizy ruchu i działań użytkowników oraz tworzenia statystyk do ulepszenia funkcjonowania serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.      Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia dla przeglądarki własnej, w tym przypadku funkcje wykorzystania będzie ograniczone.