Zaloguj się
Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.
Otrzymaj oprogramowanie w ciągu kilka minut od zamówienia! System automatyczny całodobowo 24/7.

Regulamin

REGULAMIN SKLIEPU INTERNETOWEGO „SOFTLIST.PL”

z dnia 25.12.2014 r.

Sklep internetowy „Softlist.pl”, działający pod adresem www.softlist.pl, prowadzający działalność gospodarczą pod nazwą SOFTLIST s.c., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000606086 z siedzibą w Warszawie przy al.Jerozolimskie 85/21, NIP: 522-305-70-98 nr REGON 36393135500000 (dalej zwaną Softlist.pl).

1.Informacja podstawowa.

Obroty używane w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Usługodawca – właściciel sklepu internetowego Softlist.p;

Usługobiorca/ Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub instytucja nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w sklepie www.softlist.pl zakupu Towarów;

Adres do korespondencji –  imię i nazwisko osoby prywatnej, nazwę firmy lub instytucji, ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość;

Adres reklamacyjny – Softlist Sp. z o.o. al.Jerozolimskie 85\21, 02-001 Warszawa;

Czas realizacji zamówienia – czasodwpłynięciaprzelewuna konto Softlist ( w przypadku przedpłaty przelewem) lubodzakończeniaprocesu płatnościwsystemie płatności elektronicznej ( w przypadku korzystania z systemu elektronicznego)  do momentu wysyłki Towaruklientowi;

Dane kontaktowe –  Softlist Sp. z o.o. al.Jerozolimskie 85\21, 02-001 Warszawa, e-mail: sales@softlist.pl, tel. +48 22 390-6242;

Dostawa – usługa transportowa  z podaniem służby kurierskiej i kosztu dostawy;

Dowód zakupu – faktura, wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

Karta produktu – podstrona sklepu z prezentacją produktu pojedynczego;

Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;

Koszyk – lista produktów oznaczonych do zakupu;

Płatność – sposób dokonania opłaty za Towar;

Produkt – jednostka Towaru która może być zamówiona w sklepie;

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.softlist.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie;

Towar – jednostka produktu prezentowana w sklepie;

Umowa – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu art.535 Ustawy kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu które zawiera: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; dane Klienta, cenę i wartość Towaru.

1.1. Niniejszy Regulamin traktuje się warunki funkcjonowania Sklepu, zasady go korzystania, zawarcie umowy o sprzedaży, zamówienia, płatności, dostawy towaru z wykorzystaniem serwisu strony internetowej.

1.2. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego.

2. Warunki rejestracji, zawierania i odstąpienia od umowy. 

2.1.  Korzystanie ze sklepu wymaga warunków technicznych:

- przeglądarka internetowa IE w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2.0, Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, Safari (Apple), z włączoną obsługą języka Javascript,

- rozdzielczość ekranu minimalna 1024x768 pikseli,

- aktywny adres e-mail.

2.2. Wszystkie produkty w sklepie są oryginalne, zapakowane i dopuszczone do obrotu.

2.3. Wszystkie usługi i towary w sklepie są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży i wysyłki za granicę każdorazowo uzgadniają się indywidualne z klientem.

2.4. Zamówienie może być złożone całodobowo przez cały rok za pomocą sieci Internet w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.softlist.pl.

      2.5. Potwierdzenie wszystkich informacji do umowy odbywa się w formie
potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf.

2.6. Rejestracja Klienta w sklepie jest dobrowolna. Składanie zamówień możliwe jest poprzez formularz sklepu na stronie internetowej www.softlist.pl a również e-mejlowo na adres info@softlist.pl. Zamówienie jest złożone po wciśnięciu przycisku Zamówić

2.7. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia osoba prywatna są to: 
a) imię i nazwisko, 
b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), 
c) numer telefonu.

Jeśli to jest Przedsiębiorca są to:

a) nazwa,

b) numer identyfikację podatkowej NIP,

c) adres do korespondencji,

d) adres dostawy,

e) osoba do kontaktu,

f) numer telefonu.

2.8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma wiadomość o założeniu Gabinetu prywatnego do monitorowania stanu zamówienia na podany adres e-mail.

2.9. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać co najmniej taki działania, i może nieodnokrotnie:

a) dodanie do koszyka produktu;

b) wybór sposobu dostawy;

c) wybór sposobu płatności;

d) wybór miejsca wydania rzeczy.

2.10. Zamówienie jest złożone przez naciśnięcie przycisku Do koszyka.

2.11. Rejestrację konta zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta jest to usługa bezpłatna i będzie świadczona na zasadach określonych w załączonym regulaminie usługi.

2.12. Zgoda na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oznacza zgodą z usługą z chwilą jej aktywacji. Można jednak wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Jej zawarcie nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów utrzymania usługi w wersji bezpłatnej.

2.13. Zamówienie może być złożone 24 godziny na dobę całorocznie za pośrednictwem sieci Internet w sklepie pod adresem www.softlist.pl

2.14. Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili.

2.15 Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Gabinetu osobowego lub go usunięciem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany po rejestrację Klienta adres e-mail. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail info@softlist.pl.

2.16. Zawarcie umowy z klientem jest czynne po złożeniu zamówienia.

2.17. Termin na odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych wynosi 14 dni od dnia odbioru towaru.

2.18. Czas na zwrot pieniędzy konsumentowi wynosił 14 dni od dnia rezygnacji kupującego przez sprzedawcę towaru.

3. Ceny towarów, sposoby płatności i dostawy Towaru.

3.1. Cena jakiegokolwiek Towaru wskazaną jest w polskich złotych brutto zawierają podatek VAT. Cena nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony indywidualne.

3.2. Sposób płatności zależy od rodzaju wersji oprogramowania. Ponieważ sprzedaż oprogramowania jest usługą, preferowaną formą płatności jest przedpłata.

- Przelew na rachunek bankowy Usługodawca. Realizacja tej formy płatności powinna być dokonana w ciągu 7 dni robocze od daty wystawienia faktury. Po zaakceptowaniu pełnej kwoty na konto realizujemy zamówienia w warunkach dostawy.

- Przelew odroczony przez 14 dni. Ten sposób jest dostępny dla instytucje państwowych lub firm i osób które dokonują zakupy u nas regularnie.  

- Skorzystanie z elektronicznego systemu płatności PayPal jest dostępnie dla klientów banków.

- Gotówką przy odbiorze towaru u kuriera lub pocztą( dla wersji pudełkowej).

3.3. Wysyłka licencje w formie elektronicznej odbywa się darmowo na adres e-mailowy wskazany w formularzu. Czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju oprogramowania (zwykłe 2-3 dni).

3.4.Faktura VAT jest wysyłana drogą elektroniczną też na adres e-mailowy lub Pocztą Polską.

3.5. Dostawa towaru w wersji pudełkowej odbywa się Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.6. Koszt dostawy jest zależny od sposobu wysyłki i formy płatności i zostają wskazane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

3.7. Podczas odbioru przesyłki Klient, będący konsumentem w rozumieniu art.22¹Kodeksu Cywilnego, ma prawo i zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i całości opakowania przesyłki. Jeśli sprawdzone uszkodzenie lub niekompletność przesyłki można sporządzić Protokol Szkody w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub listonosza. Protokol powinno być przygotowany w dwóch  egzemplarzach, podpisanych poprzez Klienta i przedstawiciela firmy kurierskiej lub listonoszą.

4. Gwarancji

4.1. Produkty przedstawione Softlist są certyfikowanymi i mają oficjalną gwarancji producenta. Okres i warunki gwarancyjnego serwisu zaczyna od dnia zakupu lub od dnia zatwierdzenia przez użytkownika umowy z producentem. W celu wykonania gwarancyjnej usługi produktu kupionego w naszym sklepie prosimy kontaktować bezpośrednie z autoryzowanym punktem serwisu producenta również do naszego sklepu który w tym wypadku jest pośrednikiem w kontaktach „producent-użytkownik”.

4.2. Wymiana towaru - Softlist zastępuje lub przyjmuje z powrotem towar w tym przypadku gdyby zapieczętowane opakowanie towaru zostało nieotwarte po dostarczeniu, klucze są nie aktywowane  albo umowa licencjonowania została nie przyjętą.

5. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

5.1.  Softlist nie jest producentem Towarów i nie udziela na nie własnej gwarancji.

5.2. Warunki gwarancji producentów Towarów prezentowanych w Sklepie są podane w opisie i warunkach licencjonowania poszczególnych Towarów.

5.3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapobiec lub naprawić wszystkie nieprawidłowości zgłoszone przed Klientem.

5.4. Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e–mail: info@softlist.pl, telefonicznie pod nr telefonu: (22) 390 6242 lub też listownie, wysyłając korespondencję na adres: Softlist Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa.

5.5. Reklamację rozpatrujemy w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Usługodawca/Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży.

6.2. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem zgody przez Klienta na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia (np dostawy).

6.3. Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie w celu do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

6.4. Klient może w każdej chwili przeglądać, uzupełnić, aktualizować, sprostować lub usunać swoi dane osobowe przez Sklep.

6.5. Dane osobowe nie są udostępniane dla celów marketingowych.

6.6. Zgodne z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1997 Nr 133 poz.883) Usługodawca zarejestrował zbior danych w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze, prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7. Polityka prywatności i pliki cookies.

7.1. Zgodne z przepisami Ustawy Prawa telekomunikacyjnego  (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że strona internetowa sklepu wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zaleca się wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się tutaj.

7.2. Pliki cookies czyli Ciasteczka to jest mała informacja tekstowa, zapisywana po stronie użytkownika. To niewielkie informacje (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Te pliki stosują większość stron internetowych. W ten sposób sklepy zapamiętają profil Klienta czy zostaje złożona indywidualna oferta dostosowana do oczekiwań Klienta.  

7.3.  Pliki cookies są używane poprzez najpopularniejsze internetowe aplikacje wykorzystywane do analizy statystyk serwisów www (firmą Google – Google Analitycs), zbierające dane anonimowe wyłącznie w celu analizy ruchu i działań użytkowników oraz tworzenia statystyk do ulepszenia funkcjonowania serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

i in.

7.4. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia dla przeglądarki własnej, w tym przypadku funkcje wykorzystania będzie ograniczone.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Osobowe dane Klienta mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem.

8.2. Dane mogą także być wykorzystywane w celu przesyłania informacje handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz.1204) lub w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) za umowy zgody Klienta. Zgodę może być zrezygnowano w każdej chwili.

8.3. Wszystkie pytania prosimy przekierować do adresu info@softlist.pl.